فهرست محتویات نرم افزار وب حساب به شرح ذیل است:

فروش

الف) تبادلات

1- ثبت پیش فاکتور فروش
2- ثبت سفارش فروش
3- تحویل مستقیم
4- فاکتور مستقیم
5- تحویل بر اساس سفارشات خریدار
6- فاکتور بر اساس تحویل سفارش خرید
7- قالب تحویل
8- قالب فاکتور
9- صدور و چاپ فاکتور های مکرر
10- پرداخت های مشتری
11- فاکتور مرجوعی مشتری
12- تخصیص پرداخت ها یا فاکتور های مرجوعی مشتری

ب) استعلامات و گزارش ها

1- استعلام پیش فاکتور فروش
2- استعلام سفارش فروش
3- استعلام تبادلات
4- مانده اعتبار
5- استعلام تخصیص مشتری
6- گزارش مشتری و فروش

ج) تغییرات

1- اضافه کردن و مدیریت مشتریان
2- شعب مشتری
3- گروه های فروش
4- فاکتورهای مکرر
5- انواع فروش
6- فروشنده ها
7- شرایط فروشنده ها
8- مناطق فروش
9- تنظیمات موقعیت اعتباری

خرید

الف) تبادلات
1- ثبت سفارش خرید
2- تنظیم سفارش خرید دریافت نشده
3- پرداخت ها به عرضه کنندگان
4- فاکتور های عرضه کننده
5- فاکتورهای مرجوعی عرضه کننده
6- تخصیص پرداخت ها یا فاکتورهای مرجوعی تولید کننده
ب) استعلامات و گزارش ها
1- استعلام سفارش خرید
2- استعلام تبادلات
3- استعلام خرید کالا
4- استعلام اختصاص دادن عرضه کننده
5- گزارش های عرضه کننده و خرید
ج) تغییرات
1- عرضه کنندگان

فهرست اقلام و دارایی ها

الف) تبادلات
1- جا به جایی مکانی کالای موجود
2- ورود و خروج کالا
ب) انبار گردانی
1- ایجاد انبار گردانی
2- ثبت گزارشات انبارگردانی
3- گزارشات انبار گردانی
ج) استعلامات و گزارش ها
1- تغییر مکان اقلام کالای موجود
2- وضعیت کالای موجود
3- فهرست اقلام و دارایی ها
4- مشاهده پیشنهادات
5- استعلام تغییرات انبارها
6- گزارش فروش کالا
7- گزارش های کالای موجود
د) تغییرات
1- تعریف مشخصات کالا
2- مقدار دهی به مشخصات کالا
3- سطوح سفارش دوباره و مکان قرار گیری کالا
4- واحد اندازه گیری
5- انواع تغییر مکان کالای موجود
6- مکانهای کالای موجود
7- دسته های اجناس
8- بسته ی فروش
9- کد اقلام خارجی
10- اقلام
ه) قیمت گذاری و مخارج
1- قیمت گذاری فروش
2- قیمت گذاری خرید
3- به روز رسانی کالا
4- مخارج استاندارد

مراکز هزینه

الف) تبادلات
1- ثبت مراکز هزینه
2- مراکز هزینه واریز نشده
ب) استعلامات و گزارشات
1- استعلام مراکز هزینه
2- گزارش مراکز هزینه
ج) تغییرات
1- برچسب های مراکز هزینه

مدیریت مالی

الف) تبادلات
1- ثبت سند
2- مرتب سازی اسناد
3- ثبت بودجه
ب) استعلامات و گزارشات
1- استعلام دفتر روزنامه
2- استعلام دفتر کل
3- استعلام حساب های تفصیل
4- استعلام مالیات
5- ترازنامه آزمایشی
6- گزارشات دفتر کل
7- استعلام مانده تفصیل
8- بیانیه سود و زیان
ج) تغییرات
1- ورودی های سریع
2- علامات حساب
3- تفصیل ها
4- معین ها
5- حسابهای کل
6- گروه حساب ها

خزانه داری

الف) تبادلات
1- پرداخت
2- دریافت
3- انتقال وجه بین حسابهای خزانه
4- لیست اسناد دریافتنی/پرداختنی
5- تطبیق حساب بانک
ب) استعلامات و گزارشات
1- استعلام حساب خزانه
2- گزارش های خزانه
ج) تغییرات
1- حساب های خزانه
2- واحدهای پول
3- نرخ ارز

اتوماسیون اداری

الف) تبادلات
1- ایجاد نامه جدید
2- فرم آزاد
ب) استعلامات و گزارش ها
1- کارتابل من
2- نامه های ارسالی من
3- دانلود برنامه اطلاع
ج) تغییرات
1- تعریف فرم ها
2- تعریف قسمت های فرم
3- تعریف گروه های ارسال نامه

منابع انسانی

الف) تبادلات
1- ثبت قرارداد
2- ثبت درخواست مرخصی
3- پرداخت وام
4- بستانکار کردن کارمندان
5- ثبت ورود و خروج
6- ثبت گزارش کار
ب) استعلامات و گزارش ها
1- مشاهده درخواست های مرخصی
2- مشاهده ورود و خروج کارمندان
3- مشاهده ورود و خروج کارمندان (روزانه)
4- مشاهده لیست کارمندان
5- مشاهده ساعت کارکرد کارکنان
6- مشاهده فیش حقوقی
ج) تغییرات
1- کارمندان
2- انواع قرارداد
3- حقوق پایه
4- مزایا
5- عناوین شغل
6- ساختار سازمان
7- گروه های شیفت های کاری
8- شیفت های کاری
9- وضعیت استخدام
10- نحوه پرداخت حقوق
11- بیمه
12- تعطیلات
13- انواع عدم حضور

تنظیمات

الف) تبادلات
1- تنظیمات شرکت
2- تنظیمات حساب کاربری
3- تنظیمات دسترسی
4- تنظیمات نمایش
5- تنظیمات فرم ها
6- مالیات ها
7- گروه های مالیات
8- انواع مالیات اقلام
9- تنظیمات سیستم و دفتر کل
10- سال های مالی
11- پروفایل چاپ
ب) متفرقه
1- شرایط پرداخت
2- شرکت حمل و نقل
3- نقاط فروش
4- چاپگرها
ج) تغییرات
1- باطل کردن یک معامله
2- دیدن یا چاپ کردن معاملات
3- پیوست کردن مدارک
4- عیب شناسی سیستم
5- تهیه کپی پشتیبان و بازیابی
6- ایجاد/بروزرسانی شرکت ها
7- پیاده سازی و بروز رسانی زبان ها
8- نصب یا فعال کردن اضافه ها
9- ارتقاء نرم افزار

تولید

الف)تبادلات
1- ثبت سفارش کار
2- سفارشات کاری باقی مانده
3- برنامه زمانی تولید
4- تعیین برنامه فعال (در حال تولید)
5- گزارش اقلام تولید شده یا تصحیح گزارشات تولید
6- شمارنده
7- ثبت توقفات
ب) استعلامات و گزارش ها
1- استعلام مخارج لیست مواد استفاده شده
2- استعلام مکان استفاده ی کالای موجود
3- استعلام سفارش کار
4- گزارش تولید
5- گزارش شماره سریال
6- گزارشات و تحلیل های تولید
7- گزارش جامع تولید
8- جدول کاری
ج) تغییرات
1- لیست مواد اولیه
2- مراکز کاری
3- قسمت های کاری
4- انواع توقفات
5- مهارت ها
6- تخصیص مهارت به قسمت کاری
7- تخصیص مهارت به نیرو