فهرست محتویات نرم افزار وب حساب به شرح ذیل است:

فروش

الف) تبادلات

۱- ثبت پیش فاکتور فروش
۲- ثبت سفارش فروش
۳- تحویل مستقیم
۴- فاکتور مستقیم
۵- تحویل بر اساس سفارشات خریدار
۶- فاکتور بر اساس تحویل سفارش خرید
۷- قالب تحویل
۸- قالب فاکتور
۹- صدور و چاپ فاکتور های مکرر
۱۰- پرداخت های مشتری
۱۱- فاکتور مرجوعی مشتری
۱۲- تخصیص پرداخت ها یا فاکتور های مرجوعی مشتری

ب) استعلامات و گزارش ها

۱- استعلام پیش فاکتور فروش
۲- استعلام سفارش فروش
۳- استعلام تبادلات
۴- مانده اعتبار
۵- استعلام تخصیص مشتری
۶- گزارش مشتری و فروش

ج) تغییرات

۱- اضافه کردن و مدیریت مشتریان
۲- شعب مشتری
۳- گروه های فروش
۴- فاکتورهای مکرر
۵- انواع فروش
۶- فروشنده ها
۷- شرایط فروشنده ها
۸- مناطق فروش
۹- تنظیمات موقعیت اعتباری

خرید

الف) تبادلات
۱- ثبت سفارش خرید
۲- تنظیم سفارش خرید دریافت نشده
۳- پرداخت ها به عرضه کنندگان
۴- فاکتور های عرضه کننده
۵- فاکتورهای مرجوعی عرضه کننده
۶- تخصیص پرداخت ها یا فاکتورهای مرجوعی تولید کننده
ب) استعلامات و گزارش ها
۱- استعلام سفارش خرید
۲- استعلام تبادلات
۳- استعلام خرید کالا
۴- استعلام اختصاص دادن عرضه کننده
۵- گزارش های عرضه کننده و خرید
ج) تغییرات
۱- عرضه کنندگان

فهرست اقلام و دارایی ها

الف) تبادلات
۱- جا به جایی مکانی کالای موجود
۲- ورود و خروج کالا
ب) انبار گردانی
۱- ایجاد انبار گردانی
۲- ثبت گزارشات انبارگردانی
۳- گزارشات انبار گردانی
ج) استعلامات و گزارش ها
۱- تغییر مکان اقلام کالای موجود
۲- وضعیت کالای موجود
۳- فهرست اقلام و دارایی ها
۴- مشاهده پیشنهادات
۵- استعلام تغییرات انبارها
۶- گزارش فروش کالا
۷- گزارش های کالای موجود
د) تغییرات
۱- تعریف مشخصات کالا
۲- مقدار دهی به مشخصات کالا
۳- سطوح سفارش دوباره و مکان قرار گیری کالا
۴- واحد اندازه گیری
۵- انواع تغییر مکان کالای موجود
۶- مکانهای کالای موجود
۷- دسته های اجناس
۸- بسته ی فروش
۹- کد اقلام خارجی
۱۰- اقلام
ه) قیمت گذاری و مخارج
۱- قیمت گذاری فروش
۲- قیمت گذاری خرید
۳- به روز رسانی کالا
۴- مخارج استاندارد

مراکز هزینه

الف) تبادلات
۱- ثبت مراکز هزینه
۲- مراکز هزینه واریز نشده
ب) استعلامات و گزارشات
۱- استعلام مراکز هزینه
۲- گزارش مراکز هزینه
ج) تغییرات
۱- برچسب های مراکز هزینه

مدیریت مالی

الف) تبادلات
۱- ثبت سند
۲- مرتب سازی اسناد
۳- ثبت بودجه
ب) استعلامات و گزارشات
۱- استعلام دفتر روزنامه
۲- استعلام دفتر کل
۳- استعلام حساب های تفصیل
۴- استعلام مالیات
۵- ترازنامه آزمایشی
۶- گزارشات دفتر کل
۷- استعلام مانده تفصیل
۸- بیانیه سود و زیان
ج) تغییرات
۱- ورودی های سریع
۲- علامات حساب
۳- تفصیل ها
۴- معین ها
۵- حسابهای کل
۶- گروه حساب ها

خزانه داری

الف) تبادلات
۱- پرداخت
۲- دریافت
۳- انتقال وجه بین حسابهای خزانه
۴- لیست اسناد دریافتنی/پرداختنی
۵- تطبیق حساب بانک
ب) استعلامات و گزارشات
۱- استعلام حساب خزانه
۲- گزارش های خزانه
ج) تغییرات
۱- حساب های خزانه
۲- واحدهای پول
۳- نرخ ارز

اتوماسیون اداری

الف) تبادلات
۱- ایجاد نامه جدید
۲- فرم آزاد
ب) استعلامات و گزارش ها
۱- کارتابل من
۲- نامه های ارسالی من
۳- دانلود برنامه اطلاع
ج) تغییرات
۱- تعریف فرم ها
۲- تعریف قسمت های فرم
۳- تعریف گروه های ارسال نامه

منابع انسانی

الف) تبادلات
۱- ثبت قرارداد
۲- ثبت درخواست مرخصی
۳- پرداخت وام
۴- بستانکار کردن کارمندان
۵- ثبت ورود و خروج
۶- ثبت گزارش کار
ب) استعلامات و گزارش ها
۱- مشاهده درخواست های مرخصی
۲- مشاهده ورود و خروج کارمندان
۳- مشاهده ورود و خروج کارمندان (روزانه)
۴- مشاهده لیست کارمندان
۵- مشاهده ساعت کارکرد کارکنان
۶- مشاهده فیش حقوقی
ج) تغییرات
۱- کارمندان
۲- انواع قرارداد
۳- حقوق پایه
۴- مزایا
۵- عناوین شغل
۶- ساختار سازمان
۷- گروه های شیفت های کاری
۸- شیفت های کاری
۹- وضعیت استخدام
۱۰- نحوه پرداخت حقوق
۱۱- بیمه
۱۲- تعطیلات
۱۳- انواع عدم حضور

تنظیمات

الف) تبادلات
۱- تنظیمات شرکت
۲- تنظیمات حساب کاربری
۳- تنظیمات دسترسی
۴- تنظیمات نمایش
۵- تنظیمات فرم ها
۶- مالیات ها
۷- گروه های مالیات
۸- انواع مالیات اقلام
۹- تنظیمات سیستم و دفتر کل
۱۰- سال های مالی
۱۱- پروفایل چاپ
ب) متفرقه
۱- شرایط پرداخت
۲- شرکت حمل و نقل
۳- نقاط فروش
۴- چاپگرها
ج) تغییرات
۱- باطل کردن یک معامله
۲- دیدن یا چاپ کردن معاملات
۳- پیوست کردن مدارک
۴- عیب شناسی سیستم
۵- تهیه کپی پشتیبان و بازیابی
۶- ایجاد/بروزرسانی شرکت ها
۷- پیاده سازی و بروز رسانی زبان ها
۸- نصب یا فعال کردن اضافه ها
۹- ارتقاء نرم افزار

تولید

الف)تبادلات
۱- ثبت سفارش کار
۲- سفارشات کاری باقی مانده
۳- برنامه زمانی تولید
۴- تعیین برنامه فعال (در حال تولید)
۵- گزارش اقلام تولید شده یا تصحیح گزارشات تولید
۶- شمارنده
۷- ثبت توقفات
ب) استعلامات و گزارش ها
۱- استعلام مخارج لیست مواد استفاده شده
۲- استعلام مکان استفاده ی کالای موجود
۳- استعلام سفارش کار
۴- گزارش تولید
۵- گزارش شماره سریال
۶- گزارشات و تحلیل های تولید
۷- گزارش جامع تولید
۸- جدول کاری
ج) تغییرات
۱- لیست مواد اولیه
۲- مراکز کاری
۳- قسمت های کاری
۴- انواع توقفات
۵- مهارت ها
۶- تخصیص مهارت به قسمت کاری
۷- تخصیص مهارت به نیرو