گسترش مجموعه ها و اعطای نمایندگی یکی از مهمترین استراتژی های توسعه بازار است. استفاده از پتانسیل و سرمایه و امکانات دیگران جهت برقراری یک نمایندگی که بر مبنای مشارکت درصد از فروش است، امکان توسعه سریع رافراهم می‌کند. پرواضح است که این توسعه و مدیریت نمایندگان، ابزاری را لازم دارد که در نرم افزار وب حساب پیش بینی شده است. امکان انبار گردانی سریع شعب جهت کنترل ثبت فروش ها، ابزار “صفر صندوق” برای بستن صندوق شعب نمایندگی در پایان هر شیفت کاری، کنترل موجودی فروش و … ابزاری هستند که با استفاده از آنها مدیریت شعب بسیار آسان و گسترش مجموعه را به راحتی فراهم می شود.