یکی از ویژگی های نرم افزار وب حساب، برخورداری از ماژول اتوماسیون اداری منعطف است. بدین معنا که قابلیت تعریف فرم ها و فرآیندها توسط کاربران فراهم است، و اینکه کدام گروه از افراد سازمان به این فرم ها دسترسی داشته باشند یا از آنها استفاده کنند. ایجاد کارتابل و … از ملزومات هر ماژول اتوماسیون اداری است که در وب حساب هم تعبیه شده است. نکته حائز اهمیت ارتباط اتوماسیون اداری به سایر قسمت‌ها و ماژول های سیستم است. بدین معنا که پایان یک فرم اداری ممکن است به یک دستور پرداخت ختم شود، یا ثبت یک سفارش، آغاز یک فرم و فرایند در سیستم اتوماسیون باشد.