فروش بدون در نظر گرفتن پورسانت برای فروشنده ها امری سخت و ناممکن به نظر می‌رسد. هرچه تعریف این پورسانت ها، با امکانات متنوع تری مقدور باشد، فروش قدرت مانور بیشتری دارد. برخی از انواع پورسانت قابل تعریف در وب حساب عبارتند از:

  • پورسانت پایه
  • پورسانت متفاوت با مقادیر پایه برای یک دسته کالای خاص
  • برای چند کالای خاص علاوه بر پورسانت پایه
  • برای مشتری‌های جدید
  • تارگت بندی پورسانت ها
  • پورسانت مدیران شعب بر اساس پورسانت فروشنده های مرتبط
  • جریمه پورسانت مرجوعی برای جلوگیری از فشار بی جای فروش