الف) تبادلات

۱- تنظیمات شرکت
اطلاعات و مشخصات کلی شرکت از قبیل نام، آدرس، تلفن، پست الکترونیکی و … همچنین تنظیمات کلی جهت استفاده از نرم افزار وب حساب از قبیل قابلیت انواع جستجو و … از این قسمت انجام می شود.

۲- تنظیمات حساب کاربری
در این صفحه می توان جهت استفاده از نرم افزار کاربر تعریف کرد. همچنین می توان مشخص نمود که هر کاربر چه میزان دسترسی هایی به نرم افزار داشته باشد که با توجه به حیطه وظایف کاربر که از ردیف «میزان دستیابی» قابل انتخاب است مشخص می گردد. قابل ذکر است که نقش های تعریف شده در آیکون «میزان دستیابی» از قسمت تنظیمات/ تنظیمات دسترسی/ نقش جدید تعریف شده اند. از ردیف «نقاط فروش» مکان مجاز برای کاربر جهت فروش و … انتخاب می شود.
همچنین برای هر کاربر یک گروه ارسال نامه تعیین کنید تا کاربر تنها به اعضای آن گروه توانایی ارسال نامه داشته باشد. گروه ارسال نامه از قسمت اتوماسیون اداری/ تغییرات/ تعریف گروه ارسال نامه مشخص می گردد.

۳- تنظیمات دسترسی
در این صفحه نقش های مختلف جهت دسترسی کاربران تعریف می شوند و در جدول ذیل آن با انتخاب گزینه ها میزان این دسترسی تعیین می گردد.

۴- تنظیمات نمایش
تنظیمات مربوط به نحوه نمایش اعشار ارقام، تاریخ، زبان و … در این صفحه انجام می شود.

۵- تنظیمات فرم ها
۶- مالیات ها
۷- گروه های مالیات
۸- انواع مالیات اقلام
۹- تنظیمات سیستم و دفتر کل
۱۰- سال های مالی

با شروع هر سال، باید سال مالی جدید را در این صفحه تعریف کرد. سال مالی جاری غیر قابل حذف بوده ولی سال های مالی قبل امکان حذف شدن دارند.

۱۱- پروفایل چاپ
در این صفحه برای خروجی انواع گزارشات موجود در نرم افزار می توان یکی از پرینترهای موجود را که در صفحه تنظیمات/ متفرقه/ چاپگرها تعریف شده اند، انتخاب کرد.

ب) متفرقه

۱- شرایط پرداخت
در این صفحه می توان انواع شرایط پرداخت مشتری را در نرم افزار در قبال فروش کالا یا خدمات تعریف نمود تا در هنگام تعریف مشتری برای وی شرایط پرداخت دلخواه را انتخاب کرد.

۲- شرکت حمل و نقل
۳- نقاط فروش

منظور از نقاط فروش محل های فروش کالا یا خدمت توسط کاربران شما می باشد که یا یکی از شعب شماست یا یک صندوق فروشگاهی و… که در این صفحه تعریف می شوند. تا در هنگام تعریف کاربر، نقطه فروش وی به عنوان سطح دسترسی برای وی تعریف گردد.

۴- چاپگرها
در این صفحه مکان چاپگرهای موجود در کل مجموعه با مشخصاتشان وارد می شود.

ج) تغییرات

۱- باطل کردن یک معامله
در این صفحه اسنادی که به اشتباه ثبت شده اند در تمامی صفحات شامل فروش، خرید، مدیریت مالی و خزانه داری و … قابلیت حذف کردنشان فراهم است. کافی است نوع سندی را که می خواهید حذف شود انتخاب نموده و شماره ی آن را وارد نمایید.

۲- دیدن یا چاپ کردن معاملات
انواع معاملات انجام شده در شرکت اعم از خرید، فروش، سفارشات، مرجوعی، مراکز هزینه، حقوق و… به همراه سند ثبت شده در دفتر کل مربوطه، در این صفحه به صورت تفکیک شده قابل مشاهده و چاپ می باشند.

۳- پیوست کردن مدارک
۴- عیب شناسی سیستم
۵- تهیه کپی پشتیبان و بازیابی
۶- ایجاد/بروزرسانی شرکت ها
۷- پیاده سازی و بروز رسانی زبان ها
۸- نصب یا فعال کردن اضافه ها
۹- ارتقاء نرم افزار