محاسبه ی بهای تمام شده به لحظه در تولید و امکان تعریف انواع فرآیندهای تولیدی، گوشه ای از امکانات مهمی است که در وب حساب با آن مواجه ایم. ماژول تولید وب حساب، که بر مبنای تولید بر اساس سفارش طراحی شده، قابلیت کنترل خطوط تولید را به لحظه فراهم می کند، تا مدیریت تولید در هر لحظه از مقدار تولیدی خطوط آگاهی داشته باشد. طبیعی است برنامه ریزی تولید در سیستم ممکن بوده، و از همه مهم ‌تر، اسناد مالی سیستم در هر گزارش به طور مستقیم و اتومات ثبت شده، و سند انحرافات بهای تمام شده تولید نیز در پایان هر روز، توسط سیستم به طور اتومات ثبت می شود. تا بهای تمام شده‌ ای که برای محصولات در تولید به دست می ‌آید به روز بوده، و کمکی برای مدیران جهت تصمیم‌ گیری به موقع آنها باشد.