الف) تبادلات

۱- ثبت سفارش کار
در این صفحه برای کالای مورد نظر که قبلاً در فهرست اقلام تعریف شده است؛ نوع مورد نیاز سفارش کار (شامل: تولید، تصحیح مثبت تولید، تصحیح منفی تولید و …) را ثبت می کنیم. برای این منظور پس از انتخاب کالا از کادر بالای صفحه و انتخاب نوع سفارش کار، مرکز کار (از صفحه تولید/ تغییرات/ مراکز کاری تعریف شده است) و مکان مقصد (از صفحه فهرست اقلام و دارایی ها/ تغییرات/ مکان های کالای موجود تعریف شده است) را مشخص کرده و تعداد لازم را وارد می کنیم. همچنین تاریخی که کالا باید آماده گردد تعیین می شود.

۲- سفارشات کاری باقی مانده
در این صفحه تعداد تولید شده و باقی مانده تمام کارهای ثبت شده در صفحه قبل با فیلترهای انتخاب محصول، مکان مقصد، نوع تسویه و فقط تولید شده ها قابل مشاهده می باشند.

۳- برنامه زمانی تولید
۴- تعیین برنامه فعال (در حال تولید)
۵- گزارش اقلام تولید شده یا تصحیح گزارشات تولید
۶- شمارنده
۷- ثبت توقفات

هرگاه در خطوط تولید، وقفه یا تأخیری ایجاد گردد (به دلایلی که از صفحه ی تولید/ تغییرات/ انواع توقفات، قابل تعریف است) در این قسمت با مشخص کردن قسمت کاری از مرکز کاری مورد نظر و تاریخ و زمان شروع و خاتمه توقف؛ می توان توقف را ثبت نمود.

ب) استعلامات و گزارش ها

۱- استعلام مخارج لیست مواد استفاده شده
۲- استعلام مکان استفاده ی کالای موجود
۳- استعلام سفارش کار
۴- گزارش تولید
۵- گزارش شماره سریال
۶- گزارشات و تحلیل های تولید
۷- گزارش جامع تولید
۸- جدول کاری

ج) تغییرات

۱- لیست مواد اولیه
مواد یا اجزاء به کار رفته جهت تولید هر محصول در این صفحه تعریف می گردند. پس از وارد کردن نام هر جزء مکان استخراج و مرکز کاری آن را مشخص نمایید و تعداد به کار رفته آن جز در محصول را وارد نمایید.

۲- مراکز کاری
در این صفحه از بین مکان های کالای موجود که در صفحه فهرست اقلام و دارایی ها/ تغییرات/ مکان های کالای موجود قبلاً در سیستم تعریف شده اند؛ مکان هایی که مربوط به مرکز کاری تولید می باشد را انتخاب نمایید و در صورت نیاز توضیح دهید.

۳- قسمت های کاری
هر مرکز کاری تولید شامل زیرمجموعه هایی تحت عنوان قسمت های کاری می باشد که از این صفحه تعریف می شوند.

۴- انواع توقفات
دلایلی که منجر به توقف هر قسمت کاری می شوند را در این صفحه باید تعریف نمود.

۵- مهارت ها
منظور از مهارت ها، فعالیت های تخصصی ای است که در فرآیند تولید محصول مورد نیاز می باشد یا این پروسه را تسهیل می کند. برای افزودن یک مهارت کافی است عنوان آن را یادداشت و آیکون اضافه کردن جدید را فشار دهید.

۶- تخصیص مهارت به قسمت کاری
در این صفحه مهارت های مورد نیاز در هر قسمت از مراکز کاری مشخص می شوند. قسمت های کاری و مراکز کاری قبلاً از صفحه تولید/ تغییرات تعریف شده اند. پس از انتخاب محل مورد نظر، مهارت مورد نیاز آن واحد را انتخاب می کنیم. مهارت ها در صفحه قبل تعریف شده اند.

۷- تخصیص مهارت به نیرو
در این صفحه مهارت های هر نیروی انسانی تعریف می شود.