به علت بهره گیری از نگاه ERP در وب حساب و بانک اطلاعات یکپارچه، امکان پدید آمدن مغایرت در زیر سیستم های فروش، انبار، مالی و تولید پیش نمی‌ آید، و اسناد تماماً به هم متصل است. بدین گونه که هر تغییری در هر یک از ماژول ها، به صورت به لحظه، سایر زیر سیستم ها را هم تحت تاثیر قرار می دهد، و این مهم تهیه گزارشات به لحظه را ممکن می سازد.