از قسمت «مراکز هزینه» برای پیگیری گروه ها، مراکز هزینه/ سود/ سرمایه گذاری، و یا پروژه های در یک شرکت استفاده می شود. به عنوان مثال، ممکن است شما مراکز هزینه ی مختلفی مانند: تحقیق و توسعه، خدمات مشتری و بازاریابی برای ردیابی و دنبال کردن داشته باشید.
یا حتی ممکن است بخواهید چندین پروژه را در طی یک دوره زمانی خاص ردیابی و پیگیری نمایید که از این قسمت قابل تعریف خواهد بود.
به عبارت دیگر مراکز هزینه در مبحث مدیریت مالی پس از چهار قسمت اصلی گروه حساب، حساب های کل، معین ها و تفصیل ها؛ بُعد پنجم و ششم را برای سیستم شما اِعمال می کند.

الف) تبادلات

۱- ثبت مراکز هزینه
برای تعریف مرکز هزینه جدید از این قسمت اقدام کنید.

۲- مراکز هزینه واریز نشده

جهت جستجوی مرکز هزینه واریز نشده مورد نظر از طریق وارد کردن کد پیگیری آن اقدام کنید در غیر این صورت می توانید کلیه مراکز هزینه را در جدول مشاهده نمایید. همچنین با فشار دادن عدد سمت راست ردیف هر مرکز هزینه می توانید جزئیات آن از قبیل تراز نامه را مشاهده کنید. جهت ویرایش هر مرکز هزینه کافی است بر روی علامت که در انتهای هر ردیف قرار دارد فشار دهید. ضمناً مراکز هزینه ای که تاریخ موعد آن گذشته و موارد معوق دارند با رنگ متمایز مشخص می شوند.

ب) استعلامات و گزارشات

۱- استعلام مراکز هزینه
صفحه ای همانند صفحه ی «مراکز هزینه واریز نشده» نمایش داده می شود که کارایی مشابه آن دارد بعلاوه ستونی که ضعیت بسته شدن یا باز بودن آن مرکز هزینه را گزارش می دهد.
۲- گزارش مراکز هزینه
گزارشات کامل در ارتباط با دیگر قسمت های نرم افزار را از این قسمت می توان تهیه کرد.

ج) تغییرات

۱- برچسب های مراکز هزینه