فهرست محتویات نرم افزار وب حساب به شرح ذیل است:

فروش

خرید

فهرست اقلام و دارایی ها

مراکز هزینه

مدیریت مالی

خزانه داری

اتوماسیون اداری

منابع انسانی

تنظیمات

تولید