الف) تبادلات

۱- ثبت قرارداد
در این صفحه برای هر کارمند قراردادی ثبت می گردد. ابتدا یکی از انواع قراردادی که در قسمت منابع انسانی/ تغییرات/ انواع قرارداد تعریف شده اند را انتخاب کنید. پس از انتخاب نوع قرارداد و نوشتن نامی برای قرار داد، سایر اطلاعات خواسته شده که در آن قالب خاص تعریف شده اند را تکمیل نمایید.

۲- ثبت درخواست مرخصی
پس از انتخاب نوع مرخصی و تاریخ آن، شرح مرخصی را نوشته و درخواست خود را ثبت نمایید. نوع مرخصی از قسمت منابع انسانی/ تغییرات/ انواع عدم حضور قابل تعریف می باشد.

3- پرداخت وام
۴- بستانکار کردن کارمندان
۵- ثبت ورود و خروج

ورود و خروج می تواند با دستگاه کارتخوان انجام گیرد و به نرم افزار متصل گردد. همچنین می توان با ورود به این صفحه ورود و خروج را ثبت نمود. کافی است روی آیکون «ثبت ورود/ خروج» کلیک نمایید.

۶- ثبت گزارش کار
هر کارمند می تواند کارهایی که انجام می دهد را از طریق این صفحه در سیستم ثبت کند و کارهای ثبت شده را مشاهده نماید.

ج) تغییرات

۱- کارمندان
برای معرفی هر کارمند در سیستم از طریق این صفحه مشخصات خواسته شده را تکمیل نمایید.

۲- انواع قرارداد
از آنجا که در هر سازمان قراردادهای مختلفی وجود دارد از این صفحه می توان به تعداد مورد نیاز و شرایط متفاوتی که در قسمت های دیگر نرم افزار (شامل: مزایا، حقوق پایه، بیمه و انواع عدم حضور) ثبت شده اند، قالب قرارداد تعریف کرد. برای انتخاب چند مورد در هر ردیف، با نگه داشتن کلید کنترل، با موس موارد بیشتری را انتخاب کنید. به این معنا که مشخص می کنیم در این نوع قرارداد خاص در هر ردیف چه آیتم هایی را می خواهیم فعال باشد تا در صفحه مربوطه کامل شوند.

۳- حقوق پایه
در این صفحه انواع حقوق پایه را برای قراردادهای مختلف تعیین نمایید.

۴- مزایا
با توجه به سازمان خود انواع مزایای قابل تعریف را اضافه نمایید.

۵- عناوین شغل
عناوین و سمت های شغلی در این صفحه تعریف و ویرایش می شوند.

۶- ساختار سازمان
در این قسمت مشخص نمایید سازمان شما دارای چه ساختاری است و از چه واحدهایی تشکیل شده است.

۷- گروه های شیفت های کاری
به تعداد نیاز شیفت تعریف نموده و برای هر مدل نامی انتخاب می کنیم.

۸- شیفت های کاری
برای گروه های شیفت کاری که در صفحه قبل تعریف شده اند، مشخصات ساعت کاری را وارد کنید.

۹- وضعیت استخدام

۱۰- نحوه پرداخت حقوق

۱۱- بیمه
انواع بیمه را در این صفحه تعریف کنید. شامل نام بیمه، درصد کارفرما و درصد کارمند و حساب های مربوط به دفاتر. مشابه تصویر زیر:

۱۲- تعطیلات
در این صفحه تعطیلات سالانه کشور ثبت می شوند و قابلیت تکرار شدن در سال های آینده را نیز دارند.

۱۳- انواع عدم حضور
در این صفحه انواع عدم حضور را تعریف کنید تا متناسب با نوع قرارداد از بین این تعاریف انتخاب کرد. همچنین در انتخاب مرخصی باید از میان انواع عدم حضوری که در این صفحه تعریف می شوند، انتخاب نمود.