کنترل پرسنل، اعم از ورود و خروج، مرخصی، اضافه کاری یا … وقتی با دور بودن و پراکنده بودن مراکزمان موجه مواجه هستیم مشکلی مضاعف بر سایر مشکلات مدیریت منابع انسانی سازمان است. در وب حساب با فراهم شدن امکان اتصال به دستگاه های ورود و خروج، و انعکاس تردد به لحظه پرسنل، امکان کنترل بسیار آسان و قابل انجام است. علاوه بر امکان فوق، سایر توانمندی های قدرتمند سیستم، برای تعریف هرگونه قرارداد، با شیفت های کاری، یا حقوق و مزایا و انواع مرخصی ها و … این قدرت را ایجاد کرده است که در قسمت مدیریت منابع انسانی نرم افزار وب حساب توان مدیریت هرگونه سازمانی را داشته باشیم. از ابتدای قرارداد، ورود و خروج، تا محاسبه حقوق و دستمزد، و همچنین محاسبه حقوق و ارسال به مالی را در این سیستم به بهترین نحو ممکن می توان انجام داد.