مدیریت شعب از راه دور بدون در دست داشتن گزارشات به لحظه و واقعی از فروشگاه ها تقریباً غیر ممکن است. در نرم افزار وب حساب، به علت ساختار تحت وب به آن، تمام ثبت ها در فروشگاه‌ها به لحظه در سیستم قابل مشاهده است، و بر اساس اطلاعات موجود، فروش ها، حضور و غیاب پرسنل، موجودی و …  در هر لحظه از شبانه روز قابل کنترل و بررسی است. این ویژگی قدرتی را در اختیار مدیریت قرار می دهد تا بتواند راهبری بهتری برای مجموعه تحت اختیار خود داشته باشد.