استفاده از سیستم مالی شش سطحی این امکان را فراهم می سازد که مراکز هزینه را در سیستم تعریف و گزارشات مناسب را در طول دوره مرتباً دریافت کنیم. ثبت هزینه ها از طریق ابزار “هزینه”، که بنا به سطوح دسترسی توسط خود پرسنل با اختیارات محدود هر یک انجام می ‌شود و علاوه بر آن سطح تفصیل دو، با ثبت مرکز هزینه در اسناد هر یک از شعب، به صورت اتومات، این امکان را برای مدیریت مالی و مدیریت مجموعه فراهم می ‌کند تا گزارشات مرتبط به سود و زیان هر یک از شعب یا دسته های کالا را سریع در اختیار داشته باشند.